PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENTS ESPORTIUS

A.- PRIMERA ASSISTÈNCIA AMB MOTIU D’UN ACCIDENT INCLÒS EN LES COBERTURES DE LA PÒLISSA D’ACCIDENTS

 

Quan un esportista assegurat pateix un accident esportiu cobert en pòlissa, requereix assistència d’ urgència, ha de trucar al telèfon 902 102 264, on li indicarán el centre concertat d’assistència d’urgències més proper. En aquest centre s’haurà d’identificar com a participant d’una activitat organitzada per UCEC o un dels seus Consells Esportius adherits, mitjançant:

  • El seu DNI (si en té) o el seu nom i cognoms

L’assistència d’urgència es limita a les 12 hores següents a haver-se produït l’accident, en cas contrari haurà d’omplir el Comunicació d’accident i seguir el protocol d’assistència ordinària no urgent.

 

B.- EMPLENAMENT  DEL DOCUMENT DE COMUNICACIÓ D’ACCIDENT

En qualsevol cas, l’assegurat o els seus responsables emplenaà el corresponent document de Comunicació d’accident dins de les 72 hores següents a haver-se produït l’accident.

Aquest document de  Comunicació serà facilitat pel Consell Esportiu o entitat col·laboradora que correspongui.

Juntament amb aquest document emplenat i signat pel lesionat (o els seus responsables) i pel representat de l’organització que dona fe dels fets,  s’ha d’adjuntar el DNI (si en té) i  la documentació mèdica que el Centre Sanitari hagi entregat al lesionat (informe mèdic, diagnòstic, etc.) i ENVIAR A L’EMAIL : autorizaciones.ucec@fiatc.es

C.- SOL·LICITUD DE CONTINUITAT D’ASSISTÈNCIA DESPRÈS DE LA URGÈNCIA O DE LA PRIMERA VISITA NO URGENT

Si després de una primera atenció mèdica, a criteri dels facultatius que han atés l’assegurat, cal una nova assistència  (exploracions complementàries, rehabilitació, visites successives…), un cop emplenat i enviat el document de Comunicació d’Accident ,junt amb l’informe mèdic, per tenir dret a continuar el tractament mèdic caldrà fer una petició d’autorització al nº de telèfon   902 102 264 o a l’email autorizaciones.ucec@fiatc.es

Un cop rebuda l’autorització, l’assegurat podrà anar al professional o Centre mèdic concertat amb Fiatc per rebre l’assistència prescrita.